YA-DN1

2,340,000 VND
Godišnje
 • SSD 7GB
 • Tài khoản FTP Không giới hạn
 • Database 25
 • Ram 3 GB
 • CPU 2.5 vCPU
 • IO 10MB/s
 • IOPS 1024
 • Entry Process (EP) 60

YA-DN2

3,000,000 VND
Godišnje
 • SSD 10GB
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database 40
 • Ram 3.5 GB
 • CPU 3 vCPU
 • IO 11MB/s
 • IOPS 1024
 • Entry Process (EP) 70

YA-DN3

4,680,000 VND
Godišnje
 • SSD 20 GB
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database 60
 • Ram 4.5 GB
 • CPU 3.5 vCPU
 • IO 12MB/s
 • IOPS 1024
 • Entry Process (EP) 80

YA-DN4

7,080,000 VND
Godišnje
 • SSD 30 GB
 • Tài khoản FTP Unlimited
 • Database Không giới hạn
 • Ram 5 GB
 • CPU 4 vCPU
 • IO 13MB/s
 • IOPS 1024
 • Entry Process (EP) 90