EMAIL HOSTING

GÓI YA-EMAIL1
  • 2200 MB Dung lương lưu trữ
  • 1 Tên miền
  • Unlimited Số địa chỉ email
  • Hàng ngày Sao lưu
GÓI YA-EMAIL2
  • 5500 MB Dung lương lưu trữ
  • Unlimited Tên miền
  • Unlimited Số địa chỉ email
  • Hàng ngày Sao lưu
GÓI YA-EMAIL3
  • 16000 MB Dung lương lưu trữ
  • Unlimited Tên miền
  • Unlimited Số địa chỉ email
  • Hàng ngày Sao lưu
GÓI YA-EMAIL4
  • 45000 MB Dung lương lưu trữ
  • Unlimited Tên miền
  • Unlimited Số địa chỉ email
  • Hàng ngày Sao lưu