YA-SV1

600,000 VND
Yıllık
 • SSD 1GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • FTP Account Không giới hạn
 • Database 2
 • Ram 640 MB
 • CPU 0.75
 • IO 2MB/s
 • IOPS 1024
 • Entry Process (EP) 30

YA-SV2

996,000 VND
Yıllık
 • SSD 2GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • FTP Account Không giới hạn
 • Database 4
 • Ram 1.5 GB
 • CPU 1.2 vCPU
 • IO 5MB/s
 • IOPS 1024
 • Entry Process (EP) 40

YA-SV3

1,500,000 VND
Yıllık
 • SSD 4GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • FTP Account Không giới hạn
 • Database 7
 • Ram 2 GB
 • CPU 2 vCPU
 • IO 7MB/s
 • IOPS 1024
 • Entry Process (EP) 50

YA-SV4

2,100,000 VND
Yıllık
 • SSD 6GB
 • Băng thông Không giới hạn
 • FTP Account Không giới hạn
 • Database 11
 • Ram 2.5 GB
 • CPU 2.2 vCPU
 • IO 10MB/s
 • IOPS 1024
 • Entry Process (EP) 60