EMAIL HOSTING

GÓI YA-EMAIL1
 • 2200 MB Dung lương lưu trữ
 • 1 Tên miền
 • Unlimited Số địa chỉ email
 • Hàng ngày Sao lưu
GÓI YA-EMAIL2
 • 5500 MB Dung lương lưu trữ
 • Unlimited Tên miền
 • Unlimited Số địa chỉ email
 • Hàng ngày Sao lưu
GÓI YA-EMAIL3
 • 16000 MB Dung lương lưu trữ
 • Unlimited Tên miền
 • Unlimited Số địa chỉ email
 • Hàng ngày Sao lưu
GÓI YA-EMAIL4
 • 45000 MB Dung lương lưu trữ
 • Unlimited Tên miền
 • Unlimited Số địa chỉ email
 • Hàng ngày Sao lưu