RESELLER HOSTING

GÓI YA-RESELLER HOST 1
 • 15GB SSD
 • Không giới hạn Tên miền
 • Unlimited Số tài khoản con
 • 50 Database
 • 3 GB Ram
 • 2.5 vCPU CPU
 • Chủ động tạo, xóa, sửa Host
 • Overselling (Bán vượt tài nguyên)
 • 6MB/s IO
 • 1024 IOPS
 • 65 Entry Process (EP)
GÓI YA-RESELLER HOST 2
 • 20GB SSD
 • Không giới hạn Tên miền
 • Unlimited Số tài khoản con
 • 100 Database
 • 4 GB Ram
 • 3 vCPU CPU
 • Chủ động tạo, xóa, sửa Host
 • Overselling (Bán vượt tài nguyên)
 • 11MB/s IO
 • 1024 IOPS
 • 100 Entry Process (EP)
GÓI YA-RESELLER HOST 3
 • 35GB SSD
 • Không giới hạn Tên miền
 • Unlimited Số tài khoản con
 • 200 Database
 • 5 GB Ram
 • 5 vCPU CPU
 • Chủ động tạo, xóa, sửa Host
 • Overselling (Bán vượt tài nguyên)
 • 13MB/s IO
 • 1024 IOPS
 • 115 Entry Process (EP)
GÓI YA-RESELLER HOST 4
 • 65GB SSD
 • Không giới hạn Tên miền
 • Unlimited Số tài khoản con
 • 300 Database
 • 8 GB Ram
 • 6 vCPU CPU
 • Chủ động tạo, xóa, sửa Host
 • Overselling (Bán vượt tài nguyên)
 • 15MB/s IO
 • 1024 IOPS
 • 130 Entry Process (EP)